Zaznacz stronę

Regulamin

Regulamin serwisu Fabrykafinansowania.pl

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich użytkownicy Internetu mogą korzystać z Serwisu Fabrykafinansowania.pl.
 2. Treści zamieszczane w Serwisie Fabrykafinansowania.pl są dostępne dla wszystkich korzystających z Internetu, chyba że z opisu danej funkcjonalności wprost wynika inaczej. Użytkownik korzystający z serwisu akceptuje Regulamin serwisu.
 3. Serwis Fabrykafinansowania.pl udostępniając swoje zasoby systemu teleinformatycznego umożliwia przechowywanie danych przez Użytkowników. Firma nie jest inicjatorem przekazu danych ani nie wybiera odbiorcy przekazu danych, jak również nie wybiera ani nie modyfikuje informacji zawartych w przekazie.
 4. Dostęp do treści w Serwisie Fabrykafinansowania.pl oraz korzystanie z jego funkcjonalności opisanych w Regulaminie nie podlega żadnym opłatom. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu Fabrykafinansowania.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową, a w przypadku Użytkowników – również posiadanie Danych poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze (inny niż tymczasowy lub anonimowy).
 5. Warunkiem uzyskania dostępu do treści oraz funkcjonalności Serwisu Fabrykafinansowania.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.
 6. Serwis Fabrykafinansowania.pl, w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Serwisu oraz ochrony jego społeczności może wprowadzać dodatkowe sposoby uwierzytelniania Danych, takie jak numer telefonu, adres komunikatora internetowego lub inne usługi wspierające identyfikację Użytkownika (dalej: Uwierzytelnianie).
 7. Firma może świadczyć inne usługi związane z Serwisem Fabrykafinansowania.pl, których rodzaje i warunki świadczenia (w tym ewentualna odpłatność) określane są w odrębnych regulaminach przedkładanych do akceptacji osobom chcącym skorzystać z tych usług.
 1. Definicje
 1. Regulamin – niniejszy regulamin.
 2. Serwis Fabrykafinansowania.pl – internetowy serwis prowadzony w domenie fabrykafinansowania.pl przez Firmę, będący platformą komunikacyjną przeznaczoną do wymiany informacji, opinii i spostrzeżeń dotyczących treści dostępnych w sieci Internet.
 3. Firma – firma fabrykafinansowania.pl Grzegorz Całusiński z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Dąbrowskiego 22 lokal 3, NIP 949 193 53 99 biuro@fabrykafinansowania.pl.
 4. Użytkownik – osoba zarejestrowana w Serwisie Fabrykafinansowania.pl.
 1. Zasady korzystania z Serwisu Fabrykafinansowania.pl
 1. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników w ramach Serwisu Fabrykafinansowania.pl, a także cel tych działań, powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w szczególności zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania, w tym za treści, jakie zamieszcza w Serwisie Fabrykafinansowania.pl.
 3. Treści tworzone przez Użytkownika powinny być zredagowane w czytelny sposób, nie mogą mieć charakteru reklamowego i nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów (w tym dobrych praktyk) oraz praw osób trzecich, w szczególności nie mogą zawierać:
  1. wypowiedzi wulgarnych lub obraźliwych, w tym dotyczących innych Użytkowników Fabrykafinansowania.pl
  2. wypowiedzi naruszających zasady dobrego wychowania i netykiety,
  3. treści propagujących przemoc, treści drastycznych bądź nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub konfliktów między narodami,
  4. treści naruszających dobra osobiste (w szczególności wizerunku) lub prawa autorskie osób trzecich,
  5. treści o charakterze pornograficznym.
 4. Niedozwolone jest zamieszczanie w Serwisie Fabrykafinansowania.pl linków do stron internetowych, na których zawarte są treści, o których mowa w punkcie 5.3. powyżej.
 5. Użytkownik poprzez umieszczenie danych, wizerunku, komentarzy lub innych treści w Serwisie Fabrykafinansowania.pl wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez Firmę na potrzeby prowadzenia Serwisu Fabrykafinansowania.pl oraz przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku przez czas nieokreślony.
 6. Użytkownicy są zobowiązani do powstrzymania się od jakichkolwiek działań mających na celu manipulowanie treściami lub wynikami Znalezisk w Serwisie Fabrykafinansowania.pl, do nie spamowania Serwisu Fabrykafinansowania.pl oraz do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu Fabrykafinansowania.pl i korzystanie z usług Serwisu Fabrykafinansowania.pl w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników.
 7. Użytkownik może zamieszczać jedynie zdjęcia do których publikacji posiada stosowne prawa. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jego własnego wizerunku, oraz innych zamieszczonych przez siebie zdjęć w Serwisie Fabrykafinansowania.pl, na zasadzie wskazanej w zdaniu uprzednim. Jeżeli zdjęcie przedstawia inną osobę, Użytkownik powinien otrzymać zgodę takiej osoby na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jej wizerunku.
 1. Rola operatora Serwisu Fabrykafinansowania.pl
 1. W ramach Serwisu Fabrykafinansowania.pl Firma udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia i miejsce na stronach internetowych Serwisu Fabrykafinansowania.pl w celu umożliwienia im korzystania z jego funkcjonalności.
 2. Firma nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników w ramach Serwisu Fabrykafinansowania.pl ani za treść wszelkich danych zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie Fabrykafinansowania.pl.
 3. Firma nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, o ile nie wie o bezprawnym charakterze tych danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 4. W uzasadnionych przypadkach Firma może usunąć Znalezisko wraz ze wszystkimi komentarzami, jeżeli umieszczenie Znaleziska w Serwisie Fabrykafinansowania.pl narusza postanowienia Regulaminu. Firma nie ma jednak obowiązku weryfikacji komentarzy.
 5. W uzasadnionych przypadkach Firma może usunąć lub w odpowiedni sposób zredagować treści umieszczane przez Użytkowników, jeżeli ich zamieszczenie w Serwisie Fabrykafinansowania.pl narusza postanowienia Regulaminu. Firma nie ma jednak obowiązku weryfikacji jakichkolwiek danych zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie Fabrykafinansowania.pl.
 6. W uzasadnionych przypadkach i zakresie Firma może uniemożliwić Użytkownikowi zalogowanie się i korzystanie z funkcjonalności Serwisu Fabrykafinansowania.pl (czasowa blokada), jeżeli Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu. O powyższym Użytkownik jest nie musi zostać poinformowany.
 7. Firma dokłada należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Serwisu Fabrykafinansowania.pl, jednakże zastrzega możliwość czasowego wstrzymania, w niezbędnym zakresie i w uzasadnionych przypadkach, pracy Serwisu Fabrykafinansowania.pl ze względów technicznych lub przyczyn niezależnych od Firmy. Firma stara się ograniczyć negatywne skutki zaistniałych okoliczności.
 1. Ochrona prywatności
 1. Firma jest administratorem danych osobowych Użytkownika niezbędnych dla realizacji postanowień Regulaminu. Dane te są przetwarzane przez Firmę dla zawarcia i wykonania umowy na warunkach określonych w Regulaminie, w tym zapewnienia należytej jakości usług, monitorowania i weryfikacji poprawności tej umowy – przez czas jej trwania (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników również w innych celach i zakresie, szczegółowo wskazanych w Polityce Prywatności znajdującej się pod adresem https://www.fabrykafinansowania.pl/polityka-cookies/
 2. Firma przetwarza dane zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”).
 3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zasady przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatności Użytkowników określa dokument „Polityka prywatności” – dostępny pod adresem https://www.fabrykafinansowania.pl/polityka-prywatnosci/. Dokument ten zawiera pełne informacje wymagane przez RODO. Użytkownik powinien szczegółowo się z nim zapoznać i go zaakceptować przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.
 1. Postępowanie reklamacyjne
 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące opisanego w Regulaminie funkcjonowania Serwisu Fabrykafinansowania.pl.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: Fabrykafinansowania.pl Grzegorz Całusiński., ul. Dąbrowskiego 22 lokal 3, 42-202 Częstochowa, bądź poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: biuro@fabrykafinansowania.pl
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać wskazanie kim jest, e-mail, na który mogłaby zostać wysłana odpowiedź oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Jeżeli przekazane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Firma zwraca się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Firmę prawidłowo złożonej reklamacji (zawierającej wymagane elementy i niewymagającej uzupełnienia).
 5. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail uzupełniony w reklamacji.
 1. Zakończenie korzystania z Serwisu Fabrykafinansowania.pl
 1. Świadczenie usług w ramach Serwisu Fabrykafinansowania.pl. ma charakter bezterminowy.
 2. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy Użytkownik może złożyć pisemnie przesyłając je na adres Fabrykafinansowania.pl Grzegorz Całusiński., ul. Dąbrowskiego 22 lokal 3, 42-202 Częstochowa, w formie elektronicznej poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail: biuro@fabrykafinansowania.pl lub poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego.
 3. Firma może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, gdy:
  1. Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu bądź zaakceptowanych przez Użytkownika odrębnych regulaminów innych usług związanych z Serwisem Fabrykafinansowania.pl i świadczonych przez Firmę, lub
  2. Użytkownik podał dane lub złożył oświadczenia nieprawdziwe, nieaktualne, nieprawidłowe bądź niepełne lub podał dane innych osób
 4. W innych niż wskazane w powyższym punkcie 7.3 sytuacjach Firma uprawniona jest do rozwiązania umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
 5. Konsekwencją rozwiązania umowy jest usunięcie Danych, które wraz z jej zawarciem zostało utworzone. Usunięcie Danych nie powoduje automatycznego usunięcia wszystkich treści, jakie Użytkownik zamieścił w Serwisie Fabrykafinansowania.pl; Firma, z zastrzeżeniem jej uprawnień określonych w powyższym punkcie 6, nie usuwa w takim przypadku zamieszczonych Znalezisk, komentarzy i oddanych głosów.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu Fabrykafinansowania.pl a także przesyłany droga poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkowników w przypadkach przewidzianych przez odpowiednie przepisy prawne.
 2. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Firma poinformuje o tym na stronach Serwisu Fabrykafinansowania.pl, a w odniesieniu do Użytkowników za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres podany przez Użytkownika.
 3. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać Użytkowników wchodzą w życie w terminie określonym przez Firmę, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia ogłoszenia o zmianach w Serwisie Fabrykafinansowania.pl.
 4. Przy pierwszym logowaniu w Serwisie Fabrykafinansowania.pl, które następuje po ogłoszeniu zmian Regulaminu, Użytkownik zostanie poinformowany o tych zmianach oraz o możliwości ich akceptacji.
 5. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania, na zasadach określonych w powyższych punktach 7.1 i 7.2, umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie.
 6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, RODO oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.
 8. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Spółką, której przedmiotem są usługi świadczone przez Firmę w ramach Serwisu Fabrykafinansowania.pl na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Firmę w ramach Serwisu Fabrykafinansowania.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Częstochowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.