Zaznacz stronę

Klauzula RODO

RODO a fabrykafinansowania.pl

Od 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie „RODO”). Jest to dokument, który ma przede wszystkim pozwolić każdemu z nas w łatwy i przejrzysty sposób uzyskiwać informację o tym, kto i na jakiej podstawie przetwarza nasze dane osobowe, zarządzać dostępem do nich oraz wspierać nas w egzekwowaniu prawa do ich jak najlepszej ochrony.

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje, w jaki sposób fabrykafinansowania.pl chroni Twoje dane osobowe i jak może wesprzeć Cię w realizacji praw i obowiązków wynikających z RODO.

      Ochrona danych osobowych jest jednym z najważniejszych zagadnień w firmie fabrykafinansowania.pl Grzegorz Całusiński, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 22 lokal 3, 42-202 Częstochowa, NIP 949 193 53 99 (dalej fabrykafinansowania.pl), dlatego chcemy Państwa poinformować o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Od 25 maja 2018 roku stosuje się Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z RODO, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest fabrykafinansowania.pl Grzegorz Całusiński, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 22 lokal 3, 42-202 Częstochowa, NIP 949 193 53 99.
Z administratorem danych osobowych można kontaktować się pisząc na adres Administratora jak powyżej lub na adres e-mail: jakosc@fabrykafinansowania.pl

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 1. zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usług)
 2. prowadzenia analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej
 3. sprzedaży produktów  usług oferowanych przez fabrykafinansowania.pl
 4. prowadzenia działań marketingowych podejmowanych przez fabrykafinansowania.pl, samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami
 5. dochodzenia roszczeń
 6. archiwizacji
 7. udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski
 8. prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
 9. spełniania obowiązku prawnego ciążącego na fabrykafinansowania.pl

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi jedna lub więcej z poniższych:

 1. udzielone przez Państwa zgody marketingowe
 2. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (np. odpowiedzi na pytania)
 3. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (np. rozliczenie transakcji z Państwem zgodnie z przepisami prawa)
 4. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich  jak udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski, zapewnienie przestrzegania regulaminu

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 1. firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać przesyłki do Państwa
 2. kancelariom prawnym, partnerom, podmiotom współpracującym, którym fabrykafinansowania.pl zlecił np. prowadzenie postępowania
 3. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 4. partnerom oraz podmiotom współpracującym, zajmującym się zleceniem

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 1. przepisy prawa, które mogą obligować fabrykafinansowania.pl do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości),
 2. okres przez jaki są świadczone usługi
 3. okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora,
 4. okres na jaki została udzielona zgoda

Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa
 2. sprostowania danych,
 3. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 4. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
 6. przeniesienia Państwa danych osobowych.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez fabrykafinansowania.pl, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
fabrykafinansowania.pl korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany:

profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty jakie Państwo będą otrzymywać (oferta dopasowana do Państwa potrzeb)

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonych zgód w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania.
Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem „Dane osobowe” lub na skrzynkę jakosc@fabrykafinansowania.pl.

 

Zakres Twoich danych osobowych przetwarzanych przez fabrykafinansowania.pl obejmuje:

   1. imię i nazwisko,
   2. nazwę firmy,
   3. adres e-mail,
   4. numer telefonu służbowego,
   5. dane o wykorzystaniu usługi,
   6. dane dotyczące ruchu na stronie
   7. danych dotyczących budynku tj. planów, wykazów stolarki, zdjęć z inwestycji itp.
   8. korespondencję z naszym działem obsługi klienta.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy handlowej wiążącej fabrykafinansowania.pl z reprezentowanym przez Ciebie podmiotem – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora oraz tego podmiotu; prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu sprawnej realizacji świadczeń objętych zakresem umowy.

W związku z tym będziemy też prowadzić analizę Twoich zachowań w ramach udostępnionych funkcjonalności oraz na podstawie tych danych w sposób automatyczny informować Cię za pośrednictwem poczty e-mail o istotnych kwestiach związanych z wykorzystaniem usługi. Wszystko po to, by dostarczyć Ci produkt jak najwyższej jakości.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT oraz podmiotom świadczącym na rzecz fabrykafinansowania.pl usługi niezbędne do wykonania umowy zawartej z reprezentowanym przez Ciebie podmiotem, w tym usługi prawne. W związku z powyższym Twoje dane zostaną przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy naszym zaufanym dostawcom – jedynie tym, którzy zapewniają poziom ochrony danych osobowych zgodny z RODO.

Zapewniamy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do wykonania umowy o świadczenie usług, a następnie przez 3 lata w związku z ewentualną koniecznością obrony na wypadek roszczeń lub w celu udokumentowania wykonania usługi.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym powyżej, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

Inni odbiorcy danych

Dane te są też przetwarzane przez naszych zaufanych dostawców, którzy świadczą nam następujące usługi:

    1. utrzymanie i rozwój systemów informatycznych i usług IT, w tym usługi przechowywania danych i tworzenia kopii zapasowej,
    2. usługi klienta pocztowego,
    3. analiza i tworzenie statystyk związanych z ruchem na stronie,
    4. udostępnienie formularzy do kontaktu w celu informowania o nowych produktach i zmianach w produkcie.

 Jak chronimy dane Twoje i Twoich kandydatów?

Niezmiennie fabrykafinansowania.pl zapewnia najwyższe standardy ochrony danych osobowych. Nasze produkty są dostosowywane do spełnienia wymogów wynikających z nowych przepisów o ochronie danych osobowych.

Realizacja założeń bezpieczeństwa danych odbywa się w fabrykafinansowania.pl między innymi poprzez:

   1. możliwość ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów służących do przetwarzania danych osobowych,
   2. możliwość szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,
   3. regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych,
   4. ograniczanie dostępu do danych osobowych do pracowników, którzy mają przydzielone odpowiednie uprawnienia i dostęp który jest konieczny do realizowania przez nich ich obowiązków,
   5. wykonywanie regularnych kopii zapasowych danych,
   6. cykliczne wykonywanie przeglądu posiadanych uprawnień w celu ich weryfikacji lub potwierdzenia,
   7. aktualizację systemów.
   8. Inspektor ochrony danych osobowych w fabrykafinansowania.pl

Zachęcamy do kontaktu z naszym inspektorem ochrony danych, który chętnie odpowie na wszystkie Twoje pytania związane z RODO i produktami fabrykafinansowania.pl. Możesz się z nim skontaktować, wysyłając wiadomość na adres e-mail: jakosc@fabrykafinansowania.pl lub pocztą tradycyjną na adres: fabrykafinansowania.pl , ul. Dąbrowskiego 22 lokal 3, ​42-202 Częstochowa.

 

Z poważaniem,
Zespół fabrykafinansowania.pl